Pravidla Valentnýnské soutěže

Pravidla soutěže v rámci akce VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ O NOBILIS TILIA

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingových soutěží během akce „VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ O NOBILIS TILIA“ na Facebooku a Instagramu (dále jen „soutěž“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který v úplnosti upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům; v případě kolize ustanovení těchto úplných pravidel se zkrácenými pravidly soutěže na POS či jiných materiálech mají přednost tato úplná pravidla. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli tato pravidla změnit.

TUDY NA SOUTĚŽ PROBÍHAJÍCÍ NA FACEBOOKU

TUDY NA SOUTĚŽ PROBÍHAJÍCÍ NA INSTAGRAMU

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je Spokonožka, s.r.o., Dubová 953, 277 46 Veltrusy, IČO: 142 30 682, DIČ: CZ14230682

(dále jen „vyhlašovatel“).

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese facebook.com/terms.php
souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování;
dodržování podmínek sítě Facebook a Instagram dostupných na adrese facebook.com/terms.php.

Doba trvání soutěže je:

od 14.2.2023 do 20.2.2023

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele soutěže i osoby ve smluvním vztahu s vyhlašovatelem a jeho dceřinými společnostmi.

PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Výherce soutěže vylosuje porota složená ze zástupců vyhlašovatele ze všech odpovědí (resp. Ze všech správných odpovědí, pokud úkol v soutěži vyžaduje správnou odpověď) přes aplikaci Comment Picker.

Soutěžní úkoly budou zveřejněny v den konání soutěže a můžete je najít v soutěžním příspěvku na facebookové zdi https://www.facebook.com/spokonozka.cz

Soutěžní úkol je možné splnit prostřednictvím komentářů pod příspěvkem se zadáním soutěže. Soutěžní úkol musí být splněn v požadované formě a s požadovanými parametry a musí být veřejně dostupný v době trvání soutěže.

V soutěži je jeden výherce pro Instagram a jeden výherce pro Facebook. Výherce obdrží Sadu Radost pro tebe a Levandulovou pleťovou vodu od Nobilis Tilia. Jeho jméno bude oznámeno po skončení soutěže pod příspěvkem se zadáním soutěže na stránce https://www.facebook.com/spokonozka.cz a výherce bude kontaktován do soukromé zprávy na Facebooku/ Instagramu s výzvou udání svých kontaktních údajů pro zaslání výhry.

Jestliže výherce nezareaguje do 48 hodin od vyhlášení výherce, výhra propadá vyhlašovateli soutěže. Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

V případě doručování výhry běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.

D. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.

V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti vyhlašovateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit (resp. odčinit vzniklé újmy).

Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla vyhlašovateli anebo jiné osobě jakákoli škoda či jiná újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) a nebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit.

Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu.

Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem.

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli a na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobní povahy pro marketingové účely vyhlašovatele.

V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která vyhlašovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

Soutěžní příspěvek nesmí porušovat jakékoli právní předpisy či právem chráněné zájmy vyhlašovatele nebo třetích osob ani nabádat k jejich porušování. Soutěžní příspěvek musí být v souladu s dobrými mravy.

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní příspěvky, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.

Vyhlašovatel má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové příspěvky, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jejichž šíření by bylo v rozporu se zájmy vyhlašovatele.

Do soutěže tedy nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní příspěvky, které:

nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly;
odporují dobrým mravům;
zachycují činnosti jakkoli nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
jakýmkoli způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
obsahují náboženský nebo politický podtext;
mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům vyhlašovatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních děl.

E. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící bere na vědomí, že vyhlašovatel soutěže je v případě akceptace těchto pravidel, resp. vstupem soutěžícího do soutěže, oprávněn v postavení správce zpracovávat osobní údaje soutěžícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, uživatelské identifikační číslo na síti Facebook, a doručovací adresa, to vše za účelem realizace soutěže, zejména za účelem prověření účasti soutěžícího v soutěži a dodržování těchto pravidel, vyhodnocení soutěže a vyhlášení výherců, jakož i jejich kontaktování a předání výher.

Právním základem pro uvedené zpracování osobních údajů je splnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného těmito pravidly.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Veškeré osobní údaje soutěžícího budou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 1 roku po ukončení soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány pro vyhlašovatele i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy a prostřednictvím nástrojů sociální sítě Facebook.

Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci vyhlašovatele soutěže. Soutěžící dále bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být v souvislosti se zasláním výhry v Soutěži zpřístupněny dopravním společnostem.

Soutěžící též bere na vědomí, že má právo požadovat od správce potvrzení ohledně zpracování výše uvedených osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu či doplnění, blokaci resp. omezení jejich zpracování nebo jejich likvidaci resp. vymazání, jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu (www.uoou.cz).

Soutěžící má dále právo požádat správce o předání osobních údajů, jež poskytl správce, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat, aby údaje v uvedeném formátu správce předal přímo jinému správci, je-li to technicky možné.

Pro dotazy a komunikaci týkající se vašich práv ve vztahu k osobním údajům využijte e-mailovou adresu: info@spokonozka.cz.

Berete na vědomí, že poskytnutím osobních údajů prostřednictvím sítě Facebook budou tyto údaje dále též zpracovávány dalším správcem, a to společností Meta, a to dle podmínek uplatňujících se na váš smluvní vztah resp. Facebook uživatelský účet. Vyhlašovatel v takovém případě není jakkoliv schopen ovlivnit rozsah jakým budou vaše osobní údaje společností Meta dále zpracovávány ani toto zpracování nijak neurčují a nejsou tudíž v postavení společného správce k těmto osobním údajům. V tomto ohledu se prosím obracejte se svými dotazy a právy přímo na společnost Meta dle aktuálních podmínek pro používání sítě Facebook (www.facebook.com).

F. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.

Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Meta od všech závazků s ní souvisejících.

Společnost Meta Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu vyhlašovatele info@spokonozka.cz

Ve Veltrusích dne 14. 2. 2023