Podmínky ochrany osobních údajů

Osobní údaje, které nám v souvislosti s objednáním zboží na www.spokonozka.cz poskytnete, používáme pouze pro vyřízení vaší objednávky a následnou administrativu s ní spojenou (vystavení faktury a její předání účetní, zprostředkování kontaktních údajů přepravci apod.). 

Podmínky ochrany osobních údajů zákazníků internetového obchodu www.spokonozka.cz získané za účelem splnění objednávky

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bc. Veronika Kosánová IČ 07296690 DIČ CZ8953030966 se sídlem Dubová 953, Veltrusy 277 46 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

  adresa: Dubová 953, Veltrusy 277 46

  e-mail: veronika@spokonozka.cz

  telefon: 720 369 262

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
  - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
  - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (tedy poskytovatelé platební brány, dopravci, případně výrobci, bude-li zboží zasíláno přímo)
  - zajišťující služby provozování e-shopu (poskytovatel e-shopového řešení, zaměstnanci správce, kteří zajišťují vyřízení objednávky, dále účetní a její zaměstnanci zpracovávající daňovou a mzdovou agendu správce) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
  - zajišťující marketingové služby

 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  - právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uzamknutím listinných zdrojů, a zabezpečení dat v el. podobě formou hesel i antivirových programů.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách nejpozději v den změny platnosti předchozích podmínek.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2019